Dziennik wypraw i przystań przed kolejną wędrówką.

Tatrzańskie Dwutysięczniki

Tatrzańskie
Dwutysięczniki
L.p. Punkt szczytowyWysokość Relacja

PL-SK
 Rysy
 Rysy
2499 m n.p.m. 

SK
 Krywań
 Kriváň
2495 m n.p.m. 

SK
 Sławkowski Szczyt
 Slavkovský štít
2452 m n.p.m. 

SK
 Mała Wysoka
 Východná Vysoká
2429 m n.p.m. 

SK
 Lodowa Przełęcz
 Sedielko
2372 m n.p.m. 

SK
 Koprowy Wierch
 Kôprovský štít
2363 m n.p.m. 

SK
 Czerwona Ławka
 Priečne sedlo
2352 m n.p.m. 

SK
 Mały Krywań
 Malý Kriváň
2334 m n.p.m. 

PL-SK
 Przełęcz pod Chłopkiem
 Mengusovské sedlo
2307 m n.p.m. 
10 

PL-SK
 Świnica
 Svinica
2301 m n.p.m. 
11 

SK
 Bystra Ławka
 Bystrá lávka
2300 m n.p.m. 
12 

PL-SK
 Kozi Wierch
 Kozí vrch
2291 m n.p.m. 
13 

SK
 Rohatka
 Prielom
2288 m n.p.m. 
14 

PL-SK
 Królewski Nos
 Kráľovský nos
2273 m n.p.m. 
15 

PL
 Kozie Czuby
 Kozí Czuby
2263 m n.p.m. 
16 

SK
 Bystra
 Bystrá
2248 m n.p.m. 

17 

PL
 Zadni Granat
 Zadný Granát
2240 m n.p.m. 
18 

PL
 Pośredni Granat
 Prostredný Granát
2234 m n.p.m. 
19 

SK
 Jagnięcy Szczyt
 Jahňací štít
2230 m n.p.m. 
20 

PL
 Mały Kozi Wierch
 Malý Kozí vrch
2226 m n.p.m. 
21 

PL
 Skrajny Granat
 Krajný Granát
2225 m n.p.m. 
22 

SK
 Wielka Łomnicka Baszta
 Veľká Lomnická veža
2215 m n.p.m. 
23 

SK
 Raczkowa Czuba
 Jakubina
2194 m n.p.m. 
24 

SK
 Baraniec
 Baranec
2185 m n.p.m. 
25 

SK
 Banówka
 Baníkov
2178 m n.p.m. 
26 

PL-SK
 Starorobociański Wierch
 Klin
2176 m n.p.m. 
27 

PL-SK
 Szpiglasowy Wierch
 Hrubý štít
2172 m n.p.m. 
28 

PL
 Mała Buczynowa Turnia
 Malá Bučinová turnia
2168 m n.p.m. 
29 

SK
 Pachoł
 Pachoľa
2167 m n.p.m. 
30 

SK
 Hruba Kopa
 Hrubá kopa
2166 m n.p.m. 
31 

PL
 Kościelec
 Koščielec
2155 m n.p.m. 
32 

SK
 Szczerbawy
 Štrbavý
2144 m n.p.m. 
33 

SK
 Jałowiecki Przysłop
 Jalovecký príslop
2142 m n.p.m. 
34 

PL-SK
 Jarząbczy Wierch
 Hrubý vrch
2137 m n.p.m. 


35 

SK
 Trzy Kopy
 Tri kopy
2136 m n.p.m. 
36 

SK
 Rohacz Płaczliwy
 Plačlivý Roháč
2125 m n.p.m. 
37 

PL-SK
 Krzesanica
 Kresanica
2122 m n.p.m. 
38 

PL-SK
 Skrajna Turnia
 Krajná kopa
2097 m n.p.m. 
39 

PL-SK
 Ciemniak
 Temniak
2096 m n.p.m. 
40 

PL-SK
 Małołączniak
 Malolúčniak
2096 m n.p.m. 
41 

SK
 Wyżnia Magura
 Vyšná Magura
2095 m n.p.m. 
42 

SK
 Skrajne Solisko
 Predné Solisko
2093 m n.p.m. 
43 

SK
 Rohacz Ostry
 Ostrý Roháč
2088 m n.p.m. 
44 

SK
 Spalona Kopa
 Spálená
2083 m n.p.m. 
45 

SK
 Smrek
 Smrek
2072 m n.p.m. 
46 

PL-SK
 Wołowiec
 Volovec
2064 m n.p.m. 
47 

SK
 Pośrednia Magura
 Prostredná Magura
2050 m n.p.m. 
48 

SK
 Salatyński Wierch
 Salatín
2048 m n.p.m. 
49 

SK
 Mały Salatyn
 Malý Salatín
2046 m n.p.m. 
50 

SK
 Klin
 Malý Baranec
2044 m n.p.m. 
51 

SK
 Rakuska Czuba
 Veľká Svišťovka
2038 m n.p.m. 
52 

PL-SK
 Wrota Chałubińskiego
 Vráta Chałubińského
2022 m n.p.m. 
53 

PL-SK
 Beskid
 Beskyd
2012 m n.p.m. 
54 

PL-SK
 Kopa Kondracka
 Kondratova kopa
2005 m n.p.m. 
55 

PL-SK
 Kończysty Wierch
 Končistá
2002 m n.p.m. 
Tatry od lat fascynują ducha, przyciągają swoją wyjątkowością i mistyką. Historia zdobywania Tatr i powszechnej turystyki w tym najwyższym paśmie całych Karpat jest już długa i bogata. W dzisiejszych czasach Tatry cieszą się ogromną popularnością, ale popularność dostępnych szlaków jest dość zróżnicowana. Niektóre cele są odwiedzane masowo, a niektóre rzadziej. Projekt „Tatrzańskie Dwutysięczniki” systematyzuje tatrzańskie wędrówki oraz nakłania ku mniej popularnym celom (nie koniecznie trudniejszym).

Uprzedzamy jednak, że podjęcie się projektu „Tatrzańskie Dwutysięczniki” wymaga od uczestnika obycia w turystyce górskiej, umiejętności bezpiecznego poruszania się w terenie wysokogórskim, bowiem obejmuje on najwyższe i najtrudniejsze tatrzańskie szczyty, jak też przełęcze, do których prowadzą znakowane szlaki turystyczne. Nawet w dobrych warunkach pogodowych wędrówka do tych miejsc wymagać będzie respektu i rozwagi, przezwyciężania własnych słabości.

Bądźmy też świadomi tego, iż wędrując tatrzańskimi szlakami poznawać będziemy zarówno wyjątkowość Tatr, ale i zagrożenia, które mogą tą wyjątkowość zniszczyć. Tatry są jednymi z najmniejszych gór wysokich na świecie, a mimo to wciąż stanowią jedyny w swoim rodzaju, unikatowy w skali światowej zespół przyrody, wpisany do Światowego Rezerwatu Biosfery. Miejmy to na uwadze podczas wędrówek, bo to od nas wszystkich (nie tylko od przyrodników i ekologów) zależy jak długo będziemy się cieszyć tym co tak bardzo kochamy.

Sympatykom prawdziwej górskiej przygody życzymy wielu pozytywnych wrażeń na tatrzańskich szlakach.

Marek Filipiak, Marek Szala


Regulamin Odznaki
„TATRZAŃSKIE DWUTYSIĘCZNIKI”

I. Postanowienia wstępne.
 1. Odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki” jest odznaką regionalną ustanowioną w 2015 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 2. Celem odznaki jest nakłonienie do kompleksowego spojrzenia na Tatry, ich piękno i unikatowość oraz metodycznego podejścia do poznawania ich wartości przyrodniczej.
 3. Odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki” obejmuje najwyższe tatrzańskie szczyty mające, co najmniej 2000 m n.p.m. wysokości, na które można wejść znakowanymi szlakami turystycznymi (na wierzchołek, jak też w jego pobliże w zależności od przebiegu szlaku). W projekcie ujęto również przełęcze będące kulminacyjnym punktem przebiegu szlaku (w takim przypadku nie ma już szlaków prowadzących powyżej takiej przełęczy).
II. Zasady zdobywania odznaki.
 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie:
  a) brązowa - przyznawana za dokonanie wejść na 20 różnych szczytów lub przełęczy, dowolnie wybranych spośród wyznaczonych;
  b) srebrna - przyznawana za dokonanie wejść na 35 różnych szczytów lub przełęczy, dowolnie wybranych spośród wyznaczonych;
  c) złota - przyznawana za dokonanie wejść na wszystkie wyznaczone szczyty i przełęcze.
 3. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są szczyty i przełęcze zdobyte od dnia 1.04.2015 roku. Czas zdobywania kolejnych szczytów i przełęczy jest nieograniczony.
 4. Wyznaczone szczyty i przełęcze mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne i inne podmioty (np. szkoły, zakłady pracy).
 5. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT).
 6. Podczas wędrówek należy przestrzegać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, prawidłowego poruszania się w obszarze transgranicznym oraz na terenach objętych ochroną parków narodowych znajdujących się po obu stronach granicy.
 7. Każdy uczestnik projektu „Tatrzańskie Dwutysięczniki” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, kondycję, wiek, a także trudność szlaków turystycznych, panujące na nich warunki i pogodę.
 8. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznak ponosi uczestnik.
III. Poświadczenia.
 1. Poświadczenia zdobycia szczytów i przełęczy do odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki”, z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.
 2. Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i pieczątką (w przypadku posiadania). Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonaną w charakterystycznym miejscu zdobytego szczytu lub przełęczy (np. przy tablicy z nazwą szczytu lub przełęczy).
 3. Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” winna być opisania na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.
 4. Książeczki Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.
IV. Weryfikacja.
 1. Podstawą weryfikacji odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” jest Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” z zebranymi poświadczeniami zdobycia poszczególnych szczytów (przełęczy).
 2. Ubiegający się o odznakę „Tatrzańskie Dwutysięczniki” przedstawia Książeczkę Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37, bądź przesyła ją pocztą dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
 3. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu (przełęczy).
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu fakt ten potwierdza się w oznaczonym miejscu Książeczki Odznaki pieczątką stwierdzającą przyznanie Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” oraz pieczątką Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie i podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
 5. Zweryfikowana Książeczka Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” stanowi legitymację uprawniającą do nabycia tej odznaki oraz jej noszenia.
 6. Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia odznaki ewidencjonowany jest w Książeczce Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki”.
 7. Zdobywca Odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” wyraża również zgodę na publikację w panteonie zdobywców tej odznaki:
  - swojego imienia i nazwiska,
  - kraju i miejscowości zamieszkania,
  - daty zdobycia odznaki,
  - fotografii (jeśli zdobywca ją dostarczy).
V. Przepisy przejściowe i końcowe.
 1. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
 2. Wszelkie materiały (w tym Książeczki Odznaki) i informacje związane z odznaką „Tatrzańskie Dwutysięczniki” można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37.
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 5 grudnia 2015 r.Tatry už roky fascinujú ducha, priťahujú svojou výnimočnosťou a mystikou. Zdolávanie Tatier a bežnej turistiky v tom najdôležitejšom pásme celých Karpát má už dlhú a bohatú históriu. V dnešných časoch sa Tatry tešia obrovskej popularite, ale popularita prístupných turistických chodníkov je dosť rôznorodá. Niektoré ciele sú navštevované početne a niektoré menej. Projekt „Tatranské dvojtisícovky“ systematizuje tatranské túry, a taktiež nabádanie k menej populárnych cieľom (nie nevyhnutne k ťažším).

Upozorňujeme však, že rozhodnutie sa pre projekt „Tatranské dvojtisícovky“ si od účastníka vyžaduje, aby už mal skúsenosti s horskou turistikou, bol schopný bezpečne sa pohybovať vo vysokohorskom teréne, keďže zahŕňa najvyššie a najťažšie tatranské štíty, ako aj priesmyky/sedlá, na ktoré vedú označené turistické chodníky. Aj za dobrých podmienok si túry na tieto miesta vyžadujú rešpekt a odvahu, prekonávanie slabých stránok.

Buďme si vedomí toho, že putujúc tatranskými chodníkmi budeme spoznávať tak jedinečnosť Tatier, ako aj hrozby, ktoré túto jedinečnosť môžu zničiť. Tatry sú jednými z najmenších veľhôr na svete, a napriek tomu neustále predstavujú svojho druhu jediný, vo svetovom meradle unikátny prírodný celok, zapísaný do Svetovej siete biosferických rezervácií. Majme počas túry napamäti, že záleží od nás všetkých (nielen od prírodovedcov a ekológov), ako dlho sa budeme tešiť z toho, čo tak veľmi milujeme.

Priaznivcom skutočného horského dobrodružstva želáme veľa pozitívnych dojmov na tatranských turistických chodníkoch.

Marek Filipiak, Marek Szala


Predpisy týkajúce sa odznaku
„TATRANSKÉ DVOJTISÍCOVKY”

I. Úvodné ustanovenia.
 1. Odznak „Tatranské dvojtisícovky” je lokálne ustanoveným vyznamenaním v roku 2015 zo strany Hutnícko-mestského oddielu Poľského turisticko-vlastivedného spolku v Krakove, poľ. Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Dozor nad ním spravuje Komisia horskej turistiky Rady Hutnícko-mestského oddielu PTTK v Krakove.
 2. Cieľom vyznamenania je presvedčenie pozrieť sa na Tatry komplexne, na ich krásu a jedinečnosť, ako aj podpora metodického prístupu k poznávaniu ich prírodnej hodnoty.
 3. Odznak „Tatranské dvojtisícovky” zahŕňa najvyššie tatranské štíti majúce výšku minimálne 2000 m n. m., na ktoré je možné vyjsť po označených turistických chodníkoch (na vrchol, ako aj blízke okolie, v závislosti od priebehu chodníka). Do projektu boli zahrnuté taktiež aj priesmyky/sedlá, ktoré sú kulminačným bodom priebehu turistického chodníka (v takomto prípade už vyžšie nad priesmykom neexistujú žiadne turistické chodníky).
II. Pravidlá získania odznaku.
 1. Odznak môže získať každý, bez ohľadu na občianstvo, vek, členstvo v turistickej organizácii.
 2. Odznak má tri stupne:
  a) bronzový – udeľovaný za zrealizovanie výstupov na 20 rôznych štítov alebo priesmykov/sediel, ľubovoľne vybraných medzi navrhovanými;
  b) strieborný – udeľovaný za zrealizovanie výstupov na 35 rôznych štítov alebo priesmykov/sediel, ľubovoľne vybraných medzi navrhovanými;
  c) zlatý – udeľovaný za zrealizovanie výstupov na všetky vyznačené štíty a priesmyky/sedlá.
 3. Počas verifikácie odznaku sa berú do úvahy štíty a priesmyky/sedlá dosiahnuté odo dňa 1.04.2015. Čas dosahovania ďalších štítov a priesmykov/sediel je neobmedzený.
 4. Vyznačené štíty a priesmyky/sedlá môžu byť dosahované individuálne alebo skupinovo, v rámci výprav organizovaných zo strany turistických organizácií a iných subjektov (napr. školy, pracoviská).
 5. Odznak je možné získať súčasne s inými turistickými vyznamenaniami (napr. poľ. GOT).
 6. Počas túry je potrebné dodržiavať zásady bezpečnej a racionálnej horskej turistiky, správneho pohybovania sa v prihraničnej oblasti ako aj na území, ktoré je zahrnuté do chránených národných parkov nachádzajúcich sa po obidvoch stranách hranice.
 7. Každý účastník projektu „Tatranské dvojtisícovky” si je plne vedomý rizika súvisiaceho s horskou turistikou a rozhoduje sa preň na vlastnú zodpovednosť, berúc do úvahy hlavne schopnosti, ktorými disponuje, kondíciu, vek a taktiež aj obtiažnosť turistických chodníkov, prevládajúce podmienky a počasie.
 8. Všetky náklady súvisiace so získavaním odznakov znáša účastník.
III. Osvedčenia.
 1. Osvedčenia dosiahnutia štítov a priesmykov/sediel pre získanie odznaku „Tatranské dvojtisícovky“ sú zbierané na určených stránkach Preukazu odznakov „Tatranské dvojtisícovky“, spolu s udaním dátumu výstupu a trasy túry.
 2. Osvedčením sú pečiatky od najbližšieho turistického objektu, čitateľné podpisy sprievodcov, vodcov vysokohorskej turistiky, horských záchranárov, inštruktorov Poľského alpinistického zväzu – PZA, strážcov národných parkov, vedúcich skupín. Podpisy by mali byť doplnené o číslo legitimácie a pečiatku (v prípade dispozície). Za osvedčenie sa považuje taktiež aj fotografia zobrazujúca toho, kto sa uchádza o odznak na charakteristickom mieste dosiahnutého štítu alebo priesmyku/sedla (napr. pri informačnej tabuli s názvom štítu alebo priesmyku/sedla).
 3. V Preukaze odznakov „Tatranské dvojtisícovky” by mali byť na určenej strane napísané údaje jej držiteľa.
 4. Preukazy odznakov „Tatranské dvojtisícovky” je možné získať v Hutnícko-mestskom oddiele PTTK v Krakove.
IV. Verifikácia.
 1. Základom verifikácie odznaku „Tatranské dvojtisícovky” je Preukaz odznakov „Tatranské dvojtisícovky” s nazbieranými osvedčeniami o získaní jednotlivých štítov (priesmykov/sediel).
 2. Uchádzač o odznak „Tatranské dvojtisícovky“ predkladá svoj Preukaz odznakov „Tatranské dvojtisícovky“ s nazbieranými osvedčeniami Komisii pre horskú turistiku Radye Hutnícko-mestského oddielu PTTK, 31-751 Krakov, ul. Bulwarova 37 na verifikáciu, alebo ho odosiela poštou, pripájajúc k nemu obálku s uvedenou spätnou adresou a nalepenou poštovou známkou.
 3. Verifikátor má právo uskutočniť rozhovor s uchádzačom o odznak, s cieľom overenia si faktu dosiahnutia daného štítu (priesmyku/sedla).
 4. Po úspešnej verifikácii je táto skutočnosť potvrdená pečiatkou na určenom mieste v Preukaze odznakov, potvrdzujúcou udelenie odznaku „Tatranské dvojtisícovky“ ako aj pečiatkou Rady Hutnícko-mestského oddielu PTTK v Krakove a podpisom osoby oprávnenej vykonávať verifikáciu.
 5. Verifikovaný Preukaz odznakov „Tatranské dvojtisícovky“ predstavuje legitimáciu oprávňujúcu získať tento odznak ako aj nosiť ho.
 6. Odznak je možné získať v Hutnícko-mestskom oddiele PTTK v Krakove. Skutočnosť získania odznaku je evidovaná v Preukaze odznakov „Tatranské dvojtisícovky“.
 7. Čerstvý držiteľ odznaku „Tatranské dvojtisícovky“ vyjadruje svoj súhlas na operovanie s osobnými údajmi (v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov platnými v tejto oblasti), ktoré sú potrebné pri verifikácii pre získanie odznaku a taktiež pre potreby evidencie jeho držiteľov. Čerstvý držiteľ odznaku „Tatranské dvojtisícovky“ vyjadruje svoj súhlas taktiež aj na zverejnenie v panteóne držiteľov tohto odznaku:
  - svojho mena a priezviska,
  - štátu a miesta bydliska,
  - dátumu získania odznaku,
  - fotografie (ak ju čerstvý držiteľ sprostredkuje).
V. Prechodné a záverečné ustanovenia.
 1. Všetky pochybnosti, ktoré môžu vyplývať z interpretácie nižšie uvedených Predpisov rieši Komisia horskej turistiky Rady hutnícko-mestského oddielu PTTK v Krakove.
 2. Všetky materiály (vrátane Preukazu odznakov) a informácie súvisiace s odznakom „Tatranské dvojtisícovky“ je možné získať v Hutnícko-mestskom oddiele PTTK v Krakove, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37.
 3. Uvedené Pravidlá boli schválené na zasadnutí Predsedníctva Hutnícko-mestského oddielu PTTK v Krakove dňa 5 decembra v roku 2015.
Udostępnij:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Życie jest zbyt krótkie, aby je przegapić.

Liczba wyświetleń

Popularne posty (ostatnie 30 dni)

Etykiety

Archiwum bloga

Z nimi w górach bezpieczniej

Zapamiętaj !
NUMER RATUNKOWY
W GÓRACH
601 100 300

Mapę miej zawsze ze sobą

Stali bywalcy

Odbiorcy


Wyrusz z nami na

Główny Szlak Beskidu Wyspowego


ETAP DATA, ODCINEK
1
19.11.2016
[RELACJA]
Szczawa - Jasień - Ostra - Ogorzała - Mszana Dolna
2
7.01.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Potaczkowa - Rabka-Zdrój
3
18.02.2017
[RELACJA]
Rabka-Zdrój - Luboń Wielki - Przełęcz Glisne
4
18.03.2017
[RELACJA]
Przełęcz Glisne - Szczebel - Kasinka Mała
5
27.05.2017
[RELACJA]
Kasinka Mała - Lubogoszcz - Mszana Dolna
6
4.11.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Ćwilin - Jurków
7
9.12.2017
[RELACJA]
Jurków - Mogielica - Przełęcz Rydza-Śmigłego
8
20.01.2018
[RELACJA]
Przełęcz Rydza-Śmigłego - Łopień - Dobra
9
10.02.2018
[RELACJA]
Dobra - Śnieżnica - Kasina Wielka - Skrzydlna
10
17.03.2018
[RELACJA]
Skrzydlna - Ciecień - Szczyrzyc
11
10.11.2018
[RELACJA]
Szczyrzyc - Kostrza - Tymbark
12
24.03.2019
[RELACJA]
Tymbark - Kamionna - Żegocina
13
14.07.2019
[RELACJA]
Żegocina - Łopusze - Laskowa
14
22.09.2019
[RELACJA]
Laskowa - Sałasz - Męcina
15
17.11.2019
[RELACJA]
Męcina - Jaworz - Limanowa
16
26.09.2020
[RELACJA]
Limanowa - Łyżka - Pępówka - Łukowica
17
5.12.2020
[RELACJA]
Łukowica - Ostra - Ostra Skrzyż.
18
6.03.2021
[RELACJA]
Ostra Skrzyż. - Modyń - Szczawa

Smaki Karpat

Wołoskimi śladami

Główny Szlak Beskidzki

21-23.10.2016 - wyprawa 1
Zaczynamy gdzie Biesy i Czady,
czyli w legendarnych Bieszczadach

BAZA: Ustrzyki Górne ODCINEK: Wołosate - Brzegi Górne
Relacje:
13-15.01.2017 - Bieszczadzki suplement do GSB
Biała Triada z Biesami i Czadami
BAZA: Ustrzyki Górne
Relacje:
29.04.-2.05.2017 - wyprawa 2
Wielka Majówka w Bieszczadach
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Brzegi Górne - Komańcza
Relacje:
16-18.06.2017 - wyprawa 3
Najdziksze ostępy Beskidu Niskiego
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Komańcza - Iwonicz-Zdrój
Relacje:
20-22.10.2017 - wyprawa 4
Złota jesień w Beskidzie Niskim
BAZA: Iwonicz ODCINEK: Iwonicz-Zdrój - Kąty
Relacje:
1-5.05.2018 - wyprawa 5
Magurskie opowieści
i pieśń o Łemkowyni

BAZA: Zdynia ODCINEK: Kąty - Mochnaczka Niżna
Relacje:
20-22.07.2018 - wyprawa 6
Ziemia Sądecka
BAZA: Krynica-Zdrój ODCINEK: Mochnaczka Niżna - Krościenko nad Dunajcem
Relacje:
7-9.09.2018 - wyprawa 7
Naprzeciw Tatr
BAZA: Studzionki, Turbacz ODCINEK: Krościenko nad Dunajcem - Rabka-Zdrój
Relacje:
18-20.01.2019 - wyprawa 8
Zimowe drogi do Babiogórskiego Królestwa
BAZA: Jordanów ODCINEK: Rabka-Zdrój - Krowiarki
Relacje:
17-19.05.2019 - wyprawa 9
Wyprawa po wschody i zachody słońca
przez najwyższe partie Beskidów

BAZA: Markowe Szczawiny, Hala Miziowa ODCINEK: Krowiarki - Węgierska Górka
Relacje:
22-24.11.2019 - wyprawa 10
Na śląskiej ziemi kończy się nasza przygoda
BAZA: Równica ODCINEK: Węgierska Górka - Ustroń
Relacje:

GŁÓWNY SZLAK WSCHODNIOBESKIDZKI

termin 1. wyprawy: 6-15 wrzesień 2019
odcinek: Bieszczady Wschodnie czyli...
od Przełęczy Użockiej do Przełęczy Wyszkowskiej


termin 2. wyprawy: wrzesień 2023
odcinek: Gorgany czyli...
od Przełęczy Wyszkowskiej do Przełęczy Tatarskiej


termin 3. wyprawy: wrzesień 2024
odcinek: Czarnohora czyli...
od Przełęczy Tatarskiej do Gór Czywczyńskich

Koszulka Beskidzka

Niepowtarzalna, z nadrukowanym Twoim imieniem na sercu - koszulka „Wyprawa na Główny Szlak Beskidzki”.
Wykonana z poliestrowej tkaniny o wysokim stopniu oddychalności. Nie chłonie wody, ale odprowadza ją na zewnątrz dając wysokie odczucie suchości. Nawet gdy pocisz się ubranie nie klei się do ciała. Wilgoć łatwo odparowuje z niej zachowując jednocześnie komfort cieplny.

Fascynujący świat krasu

25-27 lipca 2014 roku
Trzy dni w Raju... Słowackim Raju
Góry piękne są!
...można je przemierzać w wielkiej ciszy i samotności,
ale jakże piękniejsze stają się, gdy robimy to w tak wspaniałym towarzystwie – dziękujemy Wam
za trzy niezwykłe dni w Słowackim Raju,
pełne serdeczności, ciekawych pogawędek na szlaku
i za tyleż uśmiechu.
24-26 lipca 2015 roku
Powrót do Słowackiego Raju
Powróciliśmy tam, gdzie byliśmy roku zeszłego,
gdzie natura stworzyła coś niebywałego;
gdzie płaskowyże pocięły rokliny,
gdzie Spisza i Gemeru łączą się krainy;
by znów wędrować wąwozami dzikich potoków,
by poczuć na twarzy roszące krople wodospadów!
To czego jeszcze nie widzieliśmy – zobaczyliśmy,
gdy znów w otchłań Słowackiego Raju wkroczyliśmy!


19-21 sierpnia 2016 roku
Słowacki Raj 3
Tam gdzie dotąd nie byliśmy!
Przed nami kolejne trzy dni w raju… Słowackim Raju
W nieznane nam dotąd kaniony ruszymy do boju
Od wschodu i zachodu podążymy do źródeł potoków
rzeźbiących w wapieniach fantazję od wieków.
Na koniec pożegnalny wąwóz zostanie na południu,
Ostatnia droga do przebycia w ostatnim dniu.

           I na całe to krasowe eldorado
spojrzymy ze szczytu Havraniej Skały,
           A może też wtedy zobaczymy
to czego dotąd nasze oczy widziały:
           inne słowackie krasy,
próbujące klasą dorównać pięknu tejże krainy?
           Niech one na razie cierpliwie
czekają na nasze odwiedziny.

7-9 lipca 2017 roku
Słowacki Raj 4
bo przecież trzy razy to za mało!
Ostatniego lata miała to być wyprawa ostatnia,
lecz Raj to kraina pociągająca i w atrakcje dostatnia;
Piękna i unikatowa, w krasowe formy bogata,
a na dodatek zeszłego roku pojawiła się w niej ferrata -
przez dziki Kysel co po czterdziestu latach został otwarty
i nigdy dotąd przez nas jeszcze nie przebyty.
Wspomnień czar ożywi też bez większego trudu
fascynujący i zawsze urzekający kanion Hornadu.
Zaglądnąć też warto do miasta mistrza Pawła, uroczej Lewoczy,
gdzie w starej świątyni świętego Jakuba każdy zobaczy
najwyższy na świecie ołtarz, wyjątkowy, misternie rzeźbiony,
bo majster Paweł jak Wit Stwosz był bardzo uzdolniony.
Na koniec zaś tej wyprawy - wejdziemy na górę Velka Knola
Drogą niedługą, lecz widokową, co z góry zobaczyć Raj pozwala.
Słowacki Raj od ponad stu lat urodą zniewala człowieka
od czasu odkrycia jej przez taternika Martina Rótha urzeka.
Grupa od tygodni w komplecie jest już zwarta i gotowa,
Kaniony, dzikie potoki czekają - kolejna rajska wyprawa.


Cudowna wyprawa z cudownymi ludźmi!
Dziękujemy cudownym ludziom,
z którymi pokonywaliśmy dzikie i ekscytujące szlaki
Słowackiego Raju.
Byliście wspaniałymi kompanami.

Miało być naprawdę po raz ostatni...
Lecz mówicie: jakże to w czas letni
nie jechać znów do Słowackiego Raju -
pozwolić na zlekceważenie obyczaju.
Nawet gdy niemal wszystko już zwiedzone
te dzikie kaniony wciąż są dla nas atrakcyjne.
Powiadacie też, że trzy dni w raju to za krótko!
skoro tak, to czy na cztery nie będzie zbyt malutko?
No cóż, podoba nam się ten kras,
a więc znów do niego ruszać czas.
A co wrzucimy do programu wyjazdu kolejnego?
Może z każdego roku coś jednego?
Niech piąty epizod w swej rozciągłości
stanie się powrotem do przeszłości,
ruszajmy na stare ścieżki, niech emocje na nowo ożyją
gdy znów pojawimy się w Raju z kolejną misją!

15-18 sierpnia 2018 roku
Słowacki Raj 5
Retrospekcja
Suchá Belá - Veľký Sokol -
- Sokolia dolina - Kyseľ (via ferrata)

Koszulka wodniacka

Tatrzańska rodzinka

Wspomnienie


519 km i 18 dni nieustannej wędrówki
przez najwyższe i najpiękniejsze partie polskich Beskidów
– od kropki do kropki –
najdłuższym górskim szlakiem turystycznym w Polsce


Dorota i Marek Szala
Główny Szlak Beskidzki
- od kropki do kropki -

WYRÓŻNIENIE
prezentacji tego pasjonującego przedsięwzięcia naza dostrzeżenie piękna wokół nas.

Dziękujemy i cieszymy się bardzo,
że nasza wędrówka Głównym Szlakiem Beskidzkim
nie skończyła się na czerwonej kropce w Ustroniu,
ale tak naprawdę doprowadziła nas aż na
Navigator Festival 2013.

Napisz do nas